İncil Nasıl Yazıldı?

Kutsal Kitap, İsa’dan önce yaklaşık 14. yüzyıldan başlayarak İsa’dan sonraki yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı’nın görevlendirdiği insanlar tarafından yine Tanrı’nın kendi Ruhu’yla esinlenerek yazdırılmıştır. Kutsal Kitap; tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Yazılar, dünyanın ve insanın yaratılışından başlayarak, dünyanın son günlerinde olacak olaylar ve Tanrı’nın yargısını baştan sona ve belli bir düzen içerisinde anlatır.
Kutsal Kitap’ın içeriği Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap’ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. İncil, Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup “Müjde” ya da “İyi Haber” anlamına gelmektedir.

Müjdelere dair ön bilgi

Müjdelerde (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)’da anlatılan olayların birçoğu birbiri ile benzerdir. Ancak hepsi birbirinin aynı değildir.Çelişki iddiaları bu olayların tamamen birbiri ile aynı olduğu varsayıldığı için ortaya çıkmaktadır. Birbiri ile aynı olan olaylar da vardır. Bir biri ile aynı olan olayları da her yazar aynı şekilde anlatmamıştır. Birbiri ile benzer olan olaylar vardır. Ancak birbirine benzeyen her olay birbirinin aynısı değildir.
Örneğin Matta ve Markos’ta 4 bin kişinin ve 5 bin kişinin doyurulmasına değinilirken, Luka ve Yuhanna sadece 5 bin kişinin doyurulmasından bahseder. Bu bir çelişki değildir, çünkü Luka ve Yuhanna bu mucizelerden bir tanesinden bahsetmeyerek bu olayların olmadığını ifade etmemektedirler. Bu tıpkı aynı dergide çalışan, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan 4 yazara benzer. Bunlardan ilk ikisi 1. ve 2. İnönü Meydan Muharebesine yazılarında değinmiş olsun, diğeri ikisi ise değinmeden anlatmak istediklerini anlatmış olsun. Bu durum değinmeyen iki yazarın diğer yazarları yalanladığını veya onlarla çeliştiğini gösterir mi?

 

4 Müjde’nin amacı birbirinin aynı olan anlatmak değildir. Öyle olsaydı ilk müjde yazıldıktan sonra diğer müjdeler yazılmazdı. Ya da amaç İsa’nın hizmetinin tümünü tam olarak anlatmak değildir. Öyle olsaydı sadece tek ve uzun bir müjde yazılırdı.Ek bir bilgi de müjde yazarları örneğin Luka, olayları oluş sırasına göre anlatmamıştır, öğretişsel bir hiyerarşik sıra izlemiştir. Yani 4 Müjde’deki olayların diziliş sıraları da birbirinin aynısı değildir.

Bazı sorular…

1)   Sizce Allah insanların Kelâmını değiştirmesine seyirci kalacak kadar ‘aciz’ midir? Ya da Allah o kadar tutarsız mı ki görüşünü ha bire değiştirip kendi ayetlerini yalanlasın? Böyle düşünmek O’na bir nevi küfür sayılmaz mı?

2)   İncil ne zaman tahrif edildi; Hz. Muhammed’den önce mi yoksa sonra mı? Önceyse, neden Kur’ân “İncil sahipleri ellerindeki İncil’le hükmetsinler” diyor (Maide 44, 47)?

3)   Yok eğer, Hz. Muhammed zamanında İncil hâlâ Hıristiyanların ellerinde idiyse; neden Müslümanlar bir nüshasını bile saklamadılar? Varsa nerededir biz de bir tanesini edinmek isteriz.

4)   İncil baştan beri tahrif edildiyse, Tanrı neden insanların İslamiyetin ortaya çıktığı yedinci yüz yıla kadar bir yalana inanmalarına izin verdi? Tahrif ne amaçla yapıldı ve hangi ayetlerde?

5)   İznik Konseyi’nden (İ.S. 325) öncesine ait binlerce elyazması neden yalnız ve hep mevcut İncil’in 4 Müjdesini içerir? Mevcut İncil’den farklı olan herhangi bir elyazmasını bana gösterebilir misin?

6)   Kim İncil’i değiştirdi? Neden sözüm ona bu değiştirmeler karşında hiç kimse ses çıkarmadı? (Örneğin Havariler’e yakın olanlar ya da Üçlübirliğe itiraz edenler…)

7)   Eğer değiştirildiyse, 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğunun tüm topraklarına yayılan binlerce İncil nüshası nasıl toplatıldı? Toplatılmadıysa bu nüshaların hepsi nasıl aynı şekilde değiştirildi?

Image
Image
Image
Image