Müjdelere dair ön bilgi

Müjdelerde (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)’da anlatılan olayların birçoğu birbiri ile benzerdir. Ancak hepsi birbirinin aynı değildir.Çelişki iddiaları bu olayların tamamen birbiri ile aynı olduğu varsayıldığı için ortaya çıkmaktadır. Birbiri ile aynı olan olaylar da vardır. Bir biri ile aynı olan olayları da her yazar aynı şekilde anlatmamıştır. Birbiri ile benzer olan olaylar vardır. Ancak birbirine benzeyen her olay birbirinin aynısı değildir.
Örneğin Matta ve Markos’ta 4 bin kişinin ve 5 bin kişinin doyurulmasına değinilirken, Luka ve Yuhanna sadece 5 bin kişinin doyurulmasından bahseder. Bu bir çelişki değildir, çünkü Luka ve Yuhanna bu mucizelerden bir tanesinden bahsetmeyerek bu olayların olmadığını ifade etmemektedirler. Bu tıpkı aynı dergide çalışan, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan 4 yazara benzer. Bunlardan ilk ikisi 1. ve 2. İnönü Meydan Muharebesine yazılarında değinmiş olsun, diğeri ikisi ise değinmeden anlatmak istediklerini anlatmış olsun. Bu durum değinmeyen iki yazarın diğer yazarları yalanladığını veya onlarla çeliştiğini gösterir mi?

 

4 Müjde’nin amacı birbirinin aynı olan anlatmak değildir. Öyle olsaydı ilk müjde yazıldıktan sonra diğer müjdeler yazılmazdı. Ya da amaç İsa’nın hizmetinin tümünü tam olarak anlatmak değildir. Öyle olsaydı sadece tek ve uzun bir müjde yazılırdı.Ek bir bilgi de müjde yazarları örneğin Luka, olayları oluş sırasına göre anlatmamıştır, öğretişsel bir hiyerarşik sıra izlemiştir. Yani 4 Müjde’deki olayların diziliş sıraları da birbirinin aynısı değildir.

İznik Konseyi

“Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i inkâr eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar.” 
(Yahuda 1:3-4)

Türkiye’de yaygın olan uydurma bir hikâyeye göre, M.S. 325’te toplanan İznik Konseyinde papazlar bir yığın İncîl’den dördünü seçip diğerlerini yok etmişlerdir. Bu aslı astarı olmayan hikayeye inanılması gerçekten son derece şaşırtıcı bir şeydir. İznik Konsülünün, bir yığın İncîl’den dört tane seçip diğerlerini imha etmek için toplandığını ileri sürmek, tarihi gerçekleri saptırmaktan başka bir şey değildir.
Konsil, İmparator Konstantin tarafından toplanmıştır. Konstantin’in bu davetine 2.048 patrik ve piskopos uyarak konsile katıldı.2 Mevcut eski belgelere göre İznik konseyi M.S. 325 yılında, 20 Mayıs’ta başlayan oturumlar 25 Temmuz’a kadar sürdü.

“İskenderiyeli iki tanrıbilimci olan Atanasyus ve Aryus arasında başlayan tartışma tüm Hristiyan Kilisesine yayıldı ve İlk Ökümenik (Evrensel) Konsilin İznik’te toplanmasına neden oldu. Atanasyus (ö. 373) ve Aryus (ö. 336) Tanrı Kelâmının olmakla birlikte, Kelâmın doğasını farklı şekilde algılıyorlardı. Atanasyus’a göre İsâ’da beden alan Kelâm, yani Tanrı Sözü, ezeliydi, yaratılmamıştı ve baştan beri Tanrıyla birlikte idi.
Aryus’a göre ise Tanrı Kelâmı ezeli değildi, Tanrı tarafından, evren yaratılmadan önce ama zaman içinde yaratılmıştı. Aryus’a göre İsâ’da ezeli, yaratılmamış Kelâm değil, bir yaratık beden almıştı. (Apolojetik literatürü (Kelâm) inceleyen Müslümanlar, sonradan Müslüman tanrıbilimcileri arasında Tanrı Kelâmı konusunda gelişen tartışma ile bir benzerlik farkedeceklerdir. “Eş’ari” konumu Atanasyus’ın kini anımsatır, “Mu’tezile” görüşü ise Aryus’un kine yakındır.)
Tartışma Kilisede uyuşmazlıklara neden olduğundan, hangi ifadenin gerçeğe daha yakın olduğuna karar vermek üzere Konstantin İznik Konsilini topladı. Konsil Atanasyus’ın ileri sürdüğü formülü onayladı ve Aryus’un kini reddetti. Konsilin saptadığı ve imanın kısa özetini içeren Credo (Amentü – İman ikrarı)da Tanrı Kelâmının bir yaratıktan değil, Tanrının gerçek doğasından ileri geldiği belirtildi.”

İznik Konseyi Neden Toplanmıştı?

Tarihsel kaynaklara göre İznik Konseyine katılanlar sadece İsâ Mesih’in Tanrılığını tartışmak için toplanmışlardır. Bazılarının yanlış olarak düşündüklerinin aksine, İznik Konseyinde İncîl metni tartışılmadı. Atanasyus ve Aryus, karşıt tezleri savunmak için aynı İncîl metnini kullandılar.5 Konseye katılanlar arasında İncîl metni ya da içeriği konusunda her hangi bir ihtilafın olduğu kesinlikle kaydedilmemiştir.
Uzun tartışmalardan sonra, konsey, İsa Mesih’in Tanrı’yla aynı öze sahip olduğu görüşünü benimsedi. Konseyin sonunda İsâ Mesih’in Tanrı olduğu ortak bir bildirgeyle kabul edilmiştir. M.S. 325’te İznik’teki konseyde hazırlanan ve bugünkü Mesih İnanlıların mezheplerinin hemen hemen hepsince kabul edilen inanç bildirgesi şöyledir:

“Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün şeylerin Yaradanı olan bir tek Baba Allah’a inanıyoruz; Bir tek Rab İsâ Mesih’e inanıyoruz: Allah’ın Oğlu, Baba’dan doğan biricik Oğul, yani Baba’nın öz varlığından oluşan Allah’tan Allah, Nurdan Nur, gerçek Allah’tan gelen gerçek Allah, yaratılmış değil, doğurulmuş, Baba’nın aynı öz varlığına sahip olan, Kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her sey yapılmış, biz insanlar için ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan O’dur; Ve Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.”

İşte, gerçekler ortada. İznik Konseyi’nde İncîl tahrif edilmemiş, değiştirilmemiştir. Zaten M.S. 325 yılında İncîl’i tahrif etmek imkânsız bir iş olurdu. O tarihe gelindiğinde Hindistan’dan İrlanda’ya, Etiyopya’dan Kuzey Almanya’ya kadar her yerde İsâ Mesih’e inanan topluluklar vardı. Ayrıca, İsâ’nın Tanrılığı hakkındaki inanç, İznik Konseyinde uydurulmuş değildir, başlangıçtan beri ve her devirde bütün Mesih topluluklarınca benimsenmiştir. Bu inanç bildirisi hemen hemen tüm Mesih inananlarınca kabul edilmektedir. Örneğin, eğer bir kimse neye inandığımız öğrenmek istiyorsa, Kutsal Kitapta öğretilen doktrin sistemini içerdiğini kabul ettiğimiz bildirge açıklamalarına bakabilir.

Image
Image
Image
Online Kutsal Kitap
Sesli olarak
kutsal kitabı dinleyin
Göz atın
Image
İncil Nasıl Yazıldı?
Tarihsel gerçekler ışında
nasıl yazıldığına dair...
Göz atın
Image
Online Oku
Online kutsal kitap
Türkçe okuyun
Göz atın