Tevrat – Zebur – İncil

Kutsal Kitap, İsa’dan önce yaklaşık 14. yüzyıldan başlayarak İsa’dan sonraki yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı’nın görevlendirdiği insanlar tarafından yine Tanrı’nın kendi Ruhu’yla esinlenerek yazdırılmıştır. Kutsal Kitap; tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Yazılar, dünyanın ve insanın yaratılışından başlayarak, dünyanın son günlerinde olacak olaylar ve Tanrı’nın yargısını baştan sona ve belli bir düzen içerisinde anlatır.
Kutsal Kitap’ın içeriği Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap’ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. İncil, Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup “Müjde” ya da “İyi Haber” anlamına gelmektedir.

Eski Antlaşma (Tevrat-Zebur)(39 kitap)

  • Yasa kitapları(5): Yahudiler’in “Tora” diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa’nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap’taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı’dır.
  • Tarihsel kitaplar(12): Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester’dir.
  • Özdeyiş ve şiir kitapları(5): Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.
  • Peygamberlik kitapları(17): Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki’dir.

Yeni Antlaşma (İncil)(27 kitap)

  • İncil’in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Yazarların her biri, İsa’nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.
  • Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa’nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu’da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil’in üçüncü kitabını da yazan Luka’dır.
  • Pavlus’un Mektupları(13): İsa’nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa’yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh’un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus’un 13 mektubu, İncil’in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon’dur.
  • Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus’un Mektupları, Yuhanna’nın Mektupları ve Yahuda’nın Mektubu.
  • Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil’in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

İncil Değiştirildi mi?

Aslında 19. yüz yılda Avrupa’nın birçok ateist düşünürleri bu konuyu ele almışlar ve uzun yıllarca İncil’i çürütmek için onu bilimin ve mantığın süzgecinden geçirdiler fakat sonunda İncil’in Tanrı’nın değişmez eseri olduğuna kanaat getirmek zorunda kaldılar.

“İncil değiştirildiği” iddiasının komik tarafı da şudur; farz edelim ki Mesih’ten 500 sene sonra yaşamış bir papaz, İncil’in bazı öğretilerini benimsemediği için onu değiştirmek istedi. Fakat bunu tamamıyla gerçekleştirebilmesi için onlarca dillere çevrilen ve dünyanın dört bucağına yayılan binlerce İncil nüshalarının hepsini bir araya toplayıp tek tek yeniden yazması gerekirdi. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yine başka birisi, İncil’in aslının çoktan kaybolduğunu, Hristiyanların şimdi kullandığı İncil’in uydurma olduğunu emin bir şekilde iddia eder.

Peki, “Elimizdeki İncil’in değiştirildiğine dair her hangi bir kanıt gördünüz mü?” ya da “Tam olarak neresi değiştirildi?” diye sorduğumuzda, “Bilmiyorum, yalnız öyle duymuştum” gibi cevaplar alıyoruz. Galiba insanlar bu söylentiyi böyle rahatça ileri sürmenin ne kadar büyük bir iddia olduğunu fark etmiyorlar. Sonuçta bu kitap Tanrı’nın Sözüdür ve insanlar tahrif olduğunu öne süreceklerse ellerinde çok ciddi kanıtlar olması gerekmez mi? Tam aksine kitabın kendisi veya tarihsel kanıt olsun, bilimsel ya da mantıksal kanıt olsun, her alanda İncil’in Tanrı’nın esini olup bozulmayarak ilk Kilisenin döneminden bu yana sağlam bir şekilde elimize ulaştığını kanıtlayabiliyoruz.

Yine yukarıdaki iddiaların gerçek olduğunu varsayarsak, herşeyden önce Tanrı’nın hikmeti ve gücünü hiçe indirgeyip karakterini küçümsemiş olmaz mıyız? Hâlbuki hepimiz kadir olan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten tek bir Allah’a inanıyoruz. Eğer Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek değişmez tek Tanrı ise, kendi Sözü’nün de değiştirilmesi olanaksızdır; çünkü Tanrı sözlerini insanlara gönderdiğine göre onları koruyabilecek güçte olsa gerek. Yoksa Tanrı kendi sözüne sahip çıkamıyorsa nasıl güvenilir olduğunu gösterebilir? Üstelik bu asılsız şeyleri söyleyerek, haşa haşa, papazların Tanrı’dan daha güçlü olduklarını mı iddia ediyoruz? Bu mümkün değil çünkü Tanrı kutsal sözlerinin asla değiştirilemeyeceğine dair sürekli vaatte bulunmuştur:
“Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.” (Matta 5:18)

– Soru: Bu kitapları kimler ve nasıl yazdı?
– Cevap: Kutsal Ruh’la dolmuş Peygamberler, Tanrı esinlemesi ile yazdı.
– Soru: Ne hakkında yazdılar?
– Cevap: Tanrı ve Tanrı sözleri hakkında yazdılar.
– Soru: Peki, Yeni Ahit (yani İncil), kimler tarafından ve nasıl yazıldı?
– Cevap: Kutsal Ruh’la dolmuş Havariler ve Peygamberler, Tanrı esinlemesi ile yazdı.
– Soru: Ne hakkında yazdılar?
– Cevap: Tanrı (İsa Mesih) ve Sözleri hakkında yazdılar.

İncil, kaya üzerine kurulmuş, sarsılmaz, değişmez, saf, tertemiz ve SEVGİ DOLU, Tanrı Kelâmı’dır.

Kutsal Kitap, dünyadaki diğer dinsel kitapların arasında eşsiz bir yere sahiptir. Kutsal Kitap’ı bir kişi yazmadı. Kutsal Kitap (Eski ve Yeni Antlaşma) 1600 sene süren bir zaman yelpazesi içerisinde, 40 farklı yazar tarafından, tanrısal bir plan çerçevesinde büyük bir mesaj tek bir kişiye, kısacık bir zaman diliminde değil, Kutsal Kitap’da olduğu gibi uzun bir zaman diliminde, değişik yazarlara tüm insanlığa iletildi
Kutsal Kitap’ın bütün yazarları, aralarında uzun zaman dilimleri olsa bile tek ve temel bir mesajı iletmiştir.
Kutsal Kitap’ın benzersiz yazarlığının ötesinde bir eşsizliği de, içerdiği sayısız tamamlanmış peygamberlik sözleridir. Eski Antlaşma peygamberleri Mesih’in gelişi hakkında 300 özel peygamberlik sözlerinde bulunmuş ve asırlar sonra hepsi İsa Mesih’te kusursuzca tamamlanmıştır.

Kutsal Kitap’ın bir başka farklılığı ise, metinlerinin arkeolojik olarak da onaylanmış olmasıdır. Arkeolojik buluşlar tutarlı bir şekilde Yeni ve Eski Antlaşma’da yer alan isimlerin, tarihsel olayların, coğrafi ayrıntıların doğruluğunu onaylamıştır. Arkeoloji Kutsal Kitap’ın Tanrı Söz’ü olduğunu kanıtlayamaz, ancak bu keşifler Kutsal Kitap’ın tarihsel bir aktarım olarak güvenilirliğini gösterir.
Diğer kitaplardan farklı olarak Kutsal Kitap, zamana karşı kendisini korumuştur. Bugün elimizde binlerce el yazması kopyaları mevcuttur. Yeni Antlaşmanın 5.000 adet el yazması kopyası mevcuttur ve bu el yazmaları birbiri ile %99.95 oranında uyumludur. Eflatunun metinlerinin ise, sadece 5 adet el yazması mevcuttur. Bu kopyalar birbiri ile kıyaslandığı zaman aralarındaki uyum ve istikrar şaşırtıcıdır.

Müjdelere dair ön bilgi

Müjdelerde (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)’da anlatılan olayların birçoğu birbiri ile benzerdir. Ancak hepsi birbirinin aynı değildir.Çelişki iddiaları bu olayların tamamen birbiri ile aynı olduğu varsayıldığı için ortaya çıkmaktadır. Birbiri ile aynı olan olaylar da vardır. Bir biri ile aynı olan olayları da her yazar aynı şekilde anlatmamıştır. Birbiri ile benzer olan olaylar vardır. Ancak birbirine benzeyen her olay birbirinin aynısı değildir.
Örneğin Matta ve Markos’ta 4 bin kişinin ve 5 bin kişinin doyurulmasına değinilirken, Luka ve Yuhanna sadece 5 bin kişinin doyurulmasından bahseder. Bu bir çelişki değildir, çünkü Luka ve Yuhanna bu mucizelerden bir tanesinden bahsetmeyerek bu olayların olmadığını ifade etmemektedirler. Bu tıpkı aynı dergide çalışan, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan 4 yazara benzer. Bunlardan ilk ikisi 1. ve 2. İnönü Meydan Muharebesine yazılarında değinmiş olsun, diğeri ikisi ise değinmeden anlatmak istediklerini anlatmış olsun. Bu durum değinmeyen iki yazarın diğer yazarları yalanladığını veya onlarla çeliştiğini gösterir mi?

 

4 Müjde’nin amacı birbirinin aynı olan anlatmak değildir. Öyle olsaydı ilk müjde yazıldıktan sonra diğer müjdeler yazılmazdı. Ya da amaç İsa’nın hizmetinin tümünü tam olarak anlatmak değildir. Öyle olsaydı sadece tek ve uzun bir müjde yazılırdı.Ek bir bilgi de müjde yazarları örneğin Luka, olayları oluş sırasına göre anlatmamıştır, öğretişsel bir hiyerarşik sıra izlemiştir. Yani 4 Müjde’deki olayların diziliş sıraları da birbirinin aynısı değildir.

İncil’de Gerçekten Çelişki Var mı?

İlk üç müjdede (Matta-Markos-Luka) bir çok benzerliğin bulunması ve hatta bazı bölümlerin kelimesi kelimesine aynı olmakla birlikte birçok farklılığında olmasına “Sinoptik Sorun” denir. Bu tutucu Mesih imanlılarından çok, Kutsal Kitap’ın esinini inkar edenler için genellikle bir sorun oluşturmaktadır. Bunu açıklamak için, bir çok karmaşık teoriler oluşturulmuştur. Bunlar sık sık da yazılı biçimde elimize geçmemiş olan, teoride kaybolmuş belgelerle ilgilidirler. Bunlardan bazıları Luka 1:1’e uyarlar ve gerçek Mesih inancına göre en azından olasıdırlar. Ancak bu teorilerden bazılari, ilk yüzyıldaki kilisenin, İsa Mesih hakkında “mit”ler oluşturduğunu söyleme noktasına kadar uzanmıştır. Bu “eleştirisel biçimde” iddia edilen teorilerin, bütün Hristiyan Kutsal Yazılarına ve kilise tarihine küfür etmelerinin yanısıra, hiçbirini kanıtlayacak belge de yoktur. Ayrıca, “hiçbir bilgin” bu teorilerin Sinoptik Müjdeleri nasıl kategorilere ve parçalara ayırdiğı konusunda “görüş birliğine varamazlar”.
Buna daha iyi bir çözüm yolu, Yuhanna 14:26’daki Rab’bimizin sözlerinde bulunmaktadır: “Ama Baba’Nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size herşeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” Bu, görgü tanıkları oldukları için Matta ve Yuhanna’yı ve belkide kilise tarihinin söylediği gibi, Petrus’un hatırladıklarını kaydettiğini varsaydığımız Markos’u da içerir.

Bunlara, Luka 1:1’de sözü edilen yazılı belgelere Kutsal Ruh’un dolaysız yardımını, Yahudi halkının hayret verici bir doğrulukla aktarılan “sözel geleneklerini” ekleyince Sinoptik sorun yanıtlanır. Bu kaynakların ötesinde olan gerekli gerçeklerin, ayrıntıların yada yorumların hepsi Kutsal Ruh’Un öğrettiği “sözlerle” açıklanmıştır. (1.Korintliler 2:13)
Böylece, apaçık bir çelişki yada ayrıntılarda bir değişiklik bulduğumuzda, “Bu müjde neden olayı yada konuşmayı içermiyor (yada içeriyor yada vurguluyor)? diye sormakla iyi ederiz. Örneğin, Matta iki kez, iki insanın körlükten ve cinlerden kurtarıldığını kaydederken, Markos ile Luka sadece birinden söz eder. Bazıları bunu bir çelişki olarak görürler. Yahudilere yönelik yazıldığı kabul edilen, yani yahudilerin anlayabileceği şekilde yazılan – eski antlaşma’dan alıntılar, ayrıntılı tartışmalar, Rabbimizin soy ağacı ve geneldeki Yahudi tarzı, yeni bir okur tarafından bile hemen fark edilir- Matta’yı yasa “iki yada üç şahit” gerektirdiği için, iki adamdan diğerlerine de ün sahibi meşhur bir adamdan söz ediyor görmek çok daha iyidir.

Aşağıdaki seçilmiş bölümler, müjdelerdeki aynı şeyin ikinci kez tekrarı gibi görülen kısımların aslında ilgiyi önemli varlıklara çekmek olduğunu anlatırlar.

Luka 6:20-23, Dagdaki vaazi tekrarliyor gibidir, ama Luka 6:20-23 düzlük yerde verilen bir vaazdir.
(Luka 6:17) Matta 5:2-10, Tanrı Krallığına ait ideal bir vatandaşın karakterini tanımlar, ama Luka Mesih’in öğrencilerinin yasam biçimlerini gösterir.

Luka 6:40, Matta 10:24’le ayni gibidir. Ama Matta’da Isa Efendi, bizlerde O’nun öğrencileriyiz. Luka’da öğrenciyi yetiştiren Efendidir, eğittiği kisi ise öğrencidir.
Matta 7:22 Kral için hizmeti vurgular,
Luka 13:25-27 ise Efendiyle paydaşlığı tanımlar.

Yahya, yanında sadece inanlılar varken, “O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir” demiştir (Markos 1:8, Yuhanna 1:33). Etrafta özellikle Ferisileri içeren karışık bir kalabalık olduğunda ise, “O sizi Kutsal Ruh ve ateşle (bir yargı vaftizi olan) vaftiz edecek” demiştir. (Matta 3:11; Luka 3:16)

Öyleyse bu farklılıklar çelişki olmayıp Tanrı Sözü üzerinde derin düşünen imanlıların düşüncesine hizmet eden Ruhsal gıdadır.

Bazı sorular…

1)   Sizce Allah insanların Kelâmını değiştirmesine seyirci kalacak kadar ‘aciz’ midir? Ya da Allah o kadar tutarsız mı ki görüşünü ha bire değiştirip kendi ayetlerini yalanlasın? Böyle düşünmek O’na bir nevi küfür sayılmaz mı?

2)   İncil ne zaman tahrif edildi; Hz. Muhammed’den önce mi yoksa sonra mı? Önceyse, neden Kur’ân “İncil sahipleri ellerindeki İncil’le hükmetsinler” diyor (Maide 44, 47)?

3)   Yok eğer, Hz. Muhammed zamanında İncil hâlâ Hıristiyanların ellerinde idiyse; neden Müslümanlar bir nüshasını bile saklamadılar? Varsa nerededir biz de bir tanesini edinmek isteriz.

4)   İncil baştan beri tahrif edildiyse, Tanrı neden insanların İslamiyetin ortaya çıktığı yedinci yüz yıla kadar bir yalana inanmalarına izin verdi? Tahrif ne amaçla yapıldı ve hangi ayetlerde?

5)   İznik Konseyi’nden (İ.S. 325) öncesine ait binlerce elyazması neden yalnız ve hep mevcut İncil’in 4 Müjdesini içerir? Mevcut İncil’den farklı olan herhangi bir elyazmasını bana gösterebilir misin?

6)   Kim İncil’i değiştirdi? Neden sözüm ona bu değiştirmeler karşında hiç kimse ses çıkarmadı? (Örneğin Havariler’e yakın olanlar ya da Üçlübirliğe itiraz edenler…)

7)   Eğer değiştirildiyse, 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğunun tüm topraklarına yayılan binlerce İncil nüshası nasıl toplatıldı? Toplatılmadıysa bu nüshaların hepsi nasıl aynı şekilde değiştirildi?

Image
Image
Image
Online Kutsal Kitap
Sesli olarak
kutsal kitabı dinleyin
Göz atın
Image
İncil Nasıl Yazıldı?
Tarihsel gerçekler ışında
nasıl yazıldığına dair...
Göz atın
Image
Online Oku
Online kutsal kitap
Türkçe okuyun
Göz atın