Kutsal Ruh Nedir?

Tanrı’yı Baba ve Oğul olarak düşünmek çok zor değildir, fakat Kutsal Ruh olarak düşünmek zordur. Baba ve Oğul’u kişilikler olarak düşünmek kolaydır, fakat Kutsal Ruh olan Tanrı’yı bir kişi olarak düşünmek o kadar kolay değildir. Kutsal Ruh ’u herhangi bir kişilik olarak belirtmeden, bir güç ya da etki olarak düşünmeye meğilliyizdir. Bu ölümcül bir hata olabilir, çünkü Kutsal Ruh da Baba ve Oğul gibi Tanrı’dır.

Kutsal Kitap nasıl bahseder?

Kutsal Kitap’ta (özellikle Eski Antlaşma’da) Kutsal Ruh genelde rüzgâra ve Tanrı’nın nefesine benzetilmiştir. Rüzgârın nesneleri hareket ettirip yönlendirmesi gibi, Tanrı’nın Ruhu da insanları harekete geçirmekte ve yönlendirmektedir. Yeni Antlaşma’da bununla ilgili pek çok ayet bulmak mümkündür.
Örneğin:
 Kutsal Ruh’la dolu olarak Şeria nehrinden dönen İsa, Ruh’un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün süreyle İblis tarafından sınandı. (Luka 4:1)
Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. (Luka 2:27)

Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. (Elçilerin İşleri 2:1-2) 
Daha önce Yeşaya 6 ve Yuhanna 12’de, peygamberin gördüğü “Kral ve Herşeye Egemen olan Rab’bin” İsa olduğunu biz de görmüştük. Yeşaya 6’daki bu aynı bölüm Elçilerin İşleri 28:26-27de yine tekrarlanmış ve Pavlus orada konuşan kişinin Kutsal Ruh olduğunu söylemiştir. İsa Tanrı olduğu gibi, aynı zamanda Kutsal Ruh da Tanrı’dır.

Kutsal Ruh’un Hizmeti

Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı’nın hizmetlerinin tümü kurtuluşumuz için gereklidir. Kurtuluşumuzu Baba planlamış, Oğul satın almış, Kutsal Ruh bizlere uygulamıştır ve de uygulamaktadır. Bunu bizlere yeni hayat vererek (Yuhanna 3:5-8) ve suçluluğumuzu göstererek (Yuhanna 16:8) yapar. Suçlu olduğumuzun farkına varmadan tövbe ve pişmanlık olmaz; tövbenin olmadığı yerde de kurtuluş olamaz.
Kurtarılmaya ihtiyacımız olmasının sebebi, günahın üzerimizde sahip olduğu korkunç kuvvettir. Tanrı’nın kurtuluşumuz için olan planı, günahın etkisini yok etmez; İsa’nın çarmıhtaki ölümü bu etkinin yok yolması için çok önemlidir, fakat tek başına yeterli değildir.

Tanrı kurtuluşumuzu planladığında, günahın üzerimizdeki bu berbat etkisini biliyordu ve şunu da biliyordu ki; eğer bizlere kalsaydı, bizler asla İsa’nın sağladığı bu kurtuluş için asla İsa’ya gelmezdik. Yuhanna 6:44’te bu sorun ile ilgili olarak İsa Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmezse, o kimse bana gelemez” demiştir.
Tanrı bu “çekişi” Kutsal Ruh sayesinde gerçekleştirir. Ruh İncil’de yer alan İsa hakkındaki gerçeği kullanır ve bunun aracılığı ile günahlı olduğumuza ilişkin bizi ikna eder. Bunu yalnız Kutsal Ruh yapabilir. İkna oluş, kendi günahlarımızın farkına varmak; onların korkunçluğunu hissetmek; günahlarımızın Tanrı’yı incittiğini anlayıp kederlenmektir. İkna oluş, kurtuluş isteği getirir. Bizleri bağışlanma için İsa’ya döndürür. Tüm bunlar Kutsal Ruh ’un yüreklerimizdeki işleyişidir.

KUTSAL RUH’UN GÜCÜ

Kutsal Ruh ’un Meyvesi

Kurtulduktan sonra da Kutsal Ruh bizlerde çalışmaya başlar, hayatlarımızda kendi özel meyvesini sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim  üretmek ister (Galatyalılar 5:22). Bu meyve, tabiatımız itibarı ile sahip olabileceğimiz ya da olamayacağımız değişken özelliklerden çok ötedir. Doğal olarak nasıl olduğumuza bakmaksızın tüm Hristiyanlarda görülebilir. Bir kez daha tekrarlıyorum, sadece Kutsal Ruh bunu gerçekleştirebilir. Bunlar Kutsal Yazılar ’da da görüldüğü gibi, Kutsal Ruh ’un yönlendirişine sevgiyle itaat ederek adanmış bir yaşamın sonucunda oluşan özel ruhsal niteliklerdir.

Bir Hristiyan’ın ruhsal bir armağanını, doğal bir yeteneği aracılığıyla tercüme edebileceği de gerçektir. “Yardım etme” hediyesine sahip bir kişi, marangozluk, aşçılık, finansal yöneticilik ya da benzer konularda ki yeteneğini hizmete yardımda kullanabilir. “Öğüt verme” hediyesine sahip bir kişi doğal bir yetenekle insanlarla çok yakınlaşabilir. Tüm bunlara rağmen ruhsal hediyeler basit sebepler için verilmiş yetenekler değildirler; bu hediyeler sadece Hristiyanlara verilen armağanlarıdır. Verilme sebebi ise şudur: “Öyle ki kutsallar, hizmet görevini yapmak ve Mesihi’in bedenini geliştirmek için donatılsın”(Efesliler 4:12).

PENTİCOST GÜNÜ

Image

PENTİKOST GÜNÜNÜN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA KUTSAL RUH

Adem’in başlangıçta beden, can ve ruh olarak yaratıldığını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yediğinde ise, ruhunu kaybettiğini gördük. Bu nedenle, Adem gerekli alıcıdan yani ruhtan yoksun olduğu için Tanrı artık onunla iletişim kuramıyordu. Bu makalede Kutsal Ruh’un Pentikost gününün öncesinde ve sonrasındaki mevcudiyetini araştıracağız.

PENTİKOST GÜNÜNDEN ÖNCE KUTSAL RUH

Adem’in düşüşünden sonra kutsal ruh etkin olmadığı için, o dönem boyunca Tanrı insanlarla iletişim kurmak istediği için ruhunu onların üzerine bırakmıştı. Bu tabii ki kutsal ruhun mevcut olduğu anlamına gelmemektedir.
Yaratılış’tan Elçilerin İşleri bölümüne kadar, kutsal ruhu nasıl alabileceğimize dair herhangi bir açıklamaya rastlanmamaktadır, çünkü o dönemler ruh mevcut değildi
Gerçekten de Yuhanna 7:37-39 bizlere şöyle bir açıklamada bulunmaktadır:
“Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı ‘da dendiği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh ‘la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.”

Bu ayete göre, İsa Mesih’in bu sözleri söylediği zamanlar ve daha öncesinde kutsal ruh mevcut değildi.
Ruh, Pentikost gününde mevcut kılınmıştır. Tüm o dönem boyunca (Adem’in düşüşünden Pentikost gününe kadar) Tanrı biriyle iletişim kurmak istediği takdirde, ruhunu o kişinin üzerine indirmiştir. Çölde Sayım 11:16-17’den başlayarak, Eski Antlaşma’dan konuyla ilgili bazı örneklere göz atalım. İçeriğe göre, Musa İsrailoğullarını yönetmek için yardım istedi ve Tanrı onun bu isteğini 16-17. ayetlerde yanıtladı.
Çölde Sayım 11:16-17 “RAB Musa’ya, “Halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi topla” dedi, “Onları Buluşma Çadırı’na getir, yanında dursunlar. Ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki Ruh’tan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler.”

Özetlemek gerekirse: Başlangıçta Adem ve Havva beden, can ve ruhtan oluşmaktaydı. Bununla birlikte, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yedikleri gün, ruhu kaybettiler. Ölüm yaşamın yitirilmesidir. İşte bu nedenden dolayı, o gün Tanrı’nın daha önce kendilerine söylediği gibi, öldüler. O zamandan itibaren ruh artık mevcut değildi. Diğer bir ifadeyle, Tanrı’nın insanlarla iletişim kurması için, insanların ruha sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, o dönem süresince, Tanrı seçtiği kişilerin üzerine ruhunu indirmiştir.
Örneğin, tüm peygamberlerin üzerine Tanrı’ nın ruhu indirilmiştir. Tanrı, ruhunu onlara esinlenme vermek için üzerilerine indirmiştir.

PENTİKOST GÜNÜNDE NE OLDU?

“Beden, can ve ruh”, makalelerinde gördüğümüz üzere, Adem günah işlediği gün ruhu yitirdi. O günden sonra ruh artık etkin değildi. Yuhanna 3:6 bölümünde İsa Mesih vahiysel olarak Nikodim’e konuşarak, bir kimsenin yeniden ruha sahip olabileceğini belirtmiştir. Ruhun tekrardan etkin kılınması yaklaşık olarak 2,000 yıl öncesine, Pentikos gününe dayanmaktadır. Şimdi o gün neler olduğuna hep birlikte göz atalım:
Elçilerin İşleri 2:1-4 “Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.”

Kutsal Ruh’un ilk defa Pentikost gününde indirilmesinde gerçekleşen olaylardır. O günden itibaren, Kutsal Ruh yeniden etkin olmuştur ve İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyleyen ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman eden herkes (Romalılar 10:9-10) Kutsal Ruhu alıp, 1. Korintliler 12:7-10‘da dokuz yolla listelendiği gibi onu açığa çıkarabilir. Bu yollardan biri bilinmeyen dillerde konuşmaktır ve bu armağan yukarıda belirtilen Elçilerin İşleri bölümlerinde geçen belirti olmaktadır.
Pentikost Gününden itibaren: Kutsal Ruh içinizdedir ve sizler Tanrı’nın tapınağısınız.
Pentikost gününden önce Tanrı’nın ruhunun üzerilerine indiğini görmüştük. Ruh yüreklerine inmemişti. Pentikost gününde bu durum çarpıcı bir şekilde değişmiştir. O günden sonra, her kim İsa Mesih’e iman ederse, Kutsal Ruh’u almakla kalmayıp, onu yüreklerinde edinmektedirler.

1.Korintliler 6:19‘un anlattığı üzere:“Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve İÇİNİZDE olan Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?”
İsa Mesih’e iman ettiğinizde aldığınız Kutsal Ruh nerededir? İÇİNİZDE, yani YÜREĞİNİZDEDİR. Üzerinize indirilmemiştir. Ruh İÇİNİZDEDİR.
1. Korintliler 3:16 bölümü şöyle der: “Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz?”

Image
Image