«Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

İsa Mesih midir?

Kutsal kitaplardan Rab İsa Mesih ile ilgili müjdeleyici bölümler:

MALAKİ 3:1
“İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek” diyor Her Şeye Egemen RAB.

YEŞAYA 40:3-5
Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın . Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman RAB’bin yüceliği görünecek, Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen RAB’dir.”

MATTA 11:7-10
Yahya’nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya’dan söz etmeye başladı. “Çöle ne görmeye gittiniz?” dedi. “Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler, kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. ‘İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O önden gidip senin yolunu hazırlayacak’ diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir.

Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, baş kâhin İsa Mesih’e şöyle seslendi:
“Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63).
İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64).
Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66). Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus ’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler:
“Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).
“İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.» Ferisiler, «Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil» dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: «Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz.” (Yuhanna 8:12-14)

Tevrat, Zebur, İncil (Müjde) 'den işaretler

Mesih’e dair kutsal kitaptaki bölümler

1-ESKİ ANLAŞMA’NIN (Tevrat ve Zebur diye bilinen yazılar) PEYGAMBERLİKLERİ

2-YENİ ANLAŞMA’NIN (İncil diye bilinen yazılar) TAMAMLAMASI

“KADIN”DAN DOĞACAK

1-Yaratılış 3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
2-Galatyalılar 4:4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.

“BAKİRE”DEN DOĞUŞ

1-Yeşaya 7:14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
2-Matta 1:18 İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.

TANRI’NIN OĞLU

1-Mezmurlar 2:7 RAB’bin fermanını ilan edeceğim: Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi, “Sana bugün baba oldum.
2-Matta 3:17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.»
  Matta 16: 16 Simun Petrus, «Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin» cevabını verdi.

İBRAHİM’İN SOYU

1- Yaratılış 22:18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.”
2-Matta 1:1 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir: ….

İSHAK’IN OĞLU

1- Yaratılış 21:12 Ancak Tanrı İbrahim’e, “Oğlun ve cariyen için üzülme” dedi, “Sara’nın sözünü dinle. Çünkü senin soyun İshak’la sürecektir.
2-Luka 3:23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu,…
Luka 3:34 Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,…

YAKUP’UN OĞLU

1- Çölde Sayım 24:17 ‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup’tan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder yükselecek. Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın başlarını ezecek.
2-Luka 1:33 O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

YAHUDA’DAN

1- Yaratılış 49: 10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.
2-İbraniler 7:14 Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir şey söylemedi.

YİŞAY’IN AİLESİ

1-Yeşaya 11:1 Yişay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.
2-Luka 3:23-32 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yişay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu,…

DAVUT’UN AİLESİ

1- Yeşu 23:5 “İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
2-Vahiy 22:16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut’un kökünden ve soyundan olan ben’im, parlak sabah yıldızı ben’im.»

BEYTLEHEM’DE DOĞUŞ

1- Mika 5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
2-Matta 2:1-2 İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.»

HEDİYELER VERİLDİ

1- Mezmurlar 72:10 Tarşiş’in ve adaların kralları Ona haraç getirsin, Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!
2-Matta 2:11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

HİRODES ÇOCUKLARI ÖLDÜRTTÜ

1-Yeremya 31:15 RAB diyor ki: “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”
2-Matta 2:16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.

O HER ZAMAN VAR

1-Mika 5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
2-Koloseliler 1:17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

O RAB OLARAK ÇAĞRILACAK

1- Mezmurlar 110: 1 RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor.
2-Luka 2:10-11 Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

ADINI IMMANUEL KOYACAKLAR

1-Yeşeya 7: 14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
2-Matta 1: 22-23 Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.

KRAL OLACAK

1-Mezmurlar 2: 6 Ve, “Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor.
2-Yuhanna 18:39  «Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?»

YARGIÇ OLACAK

1-Yeşeya 33:22 Çünkü yargıcımız RAB’dir; Yasamızı koyan RAB’dir, Kralımız RAB’dir, bizi O kurtaracak.
2-Yuhanna 5:30  «Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

KUTSAL RUH O’NUN ÜZERİNDE

1-Yeşeya 11:22 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.
2-Matta 3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.

HABERCİ

1-Yeşeya 40:3 Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.
2-Matta 3:1-2 O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.»

O’NUN GÖREVİ CELİLE’DE BAŞLAR

1-Yeşeya 9:1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak.
2-Matta 4:12 İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü.

BENZETMELERLE ÖĞRETECEK

1-Mezmurlar 78:22 Özdeyişlerle söze başlayacağım, Geçmişteki gizleri anlatacağım,
2-Matta 13:34 İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.

MUCİZELER O’NUN İŞİDİR

1-Yeşeya 35:5-6 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.
2-Matta 9:35 İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

TAPINAĞA GİRECEK

1-Yeremya 7:11 Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı!’ diyor RAB.
2-Matta 21:12 İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.

KUDÜS’E BİR EŞEĞİN ÜZERİNDE GİRECEK

1-Zekeriya 9:9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğin sırtına, Eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!
2-Luka 19: 35 Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler.

YAHUDİLER’DE KÖŞENİN BAŞI OLAN TAŞ

1-Mezmurlar 118:22 Yapıcıların reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu.
2-1.Petrus 2:7 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, «Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı,» «sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.»

YAHUDİ OLMAYANLARIN IŞIĞI

1-Yeşeya 60:3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
2-Elçilerin İşleri 13:47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: `Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım.’»

O’NUN DİRİLİŞİ

1-Mezmurlar 16:10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.
2- Elçilerin İşleri 2:31 Geleceği görerek Mesih’in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: `O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.’

O’NUN MİRAÇ’I (YÜKSELİŞİ)

1-Mezmurlar 68.18 Sen yükseklere çıkıp düşmanları tutsak ettin, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
2- Elçilerin İşleri 1:9 İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

30 PARÇA GÜMÜŞE SATILDI

1-Zekeriya 11:12 Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin” dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.
2-Matta 26:14-15 O sırada Onikilerden biri – adı Yahuda İskariyot olanı – başkâhinlere giderek, «O’nu ele verirsem bana ne verirsiniz?» dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler.

YALANCI ŞAHİTLER ONU SUÇLADI

1-Mezmurlar 35:11 Kötü niyetli tanıklar türüyor, Bilmediğim konuları soruyorlar.
2-Matta 26:59-61 Başkâhinlerle Yüksek Kurul’un tamamı, İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dediler: «Bu adam, `Ben Tanrı’nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim’ dedi.»

O’NU SUÇLADILAR O SUSTU

1-Yeşeya 53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
2-Markos 15:3-5 Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus O’na yeniden, «Hiç cevap vermeyecek misin?» diye sordu. «Bak, seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar.» Ama İsa artık cevap vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

YARALANDI VE EZİYET ÇEKTİ

1-Yeşeya 53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
2-Matta 27:26 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

YARALANDI VE EZİYET ÇEKTİ

1-Yeşeya 53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
2-Matta 27:26 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

O’NUNLA ALAY EDİLDİ

1-Mezmurlar 22:7-8 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki: “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”
2-Matta 27:31 O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu alıp götürdüler.

DÜŞMANLARI İÇİN DUA ETTİ

1-Yeşeya 53.12 “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.”
2-Luka 23:34 İsa, «Baba, onları bağışla» dedi. «Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. CEMAATİ ONU REDDETTİ
1-Yeşeya 53:3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
2-Yuhanna 7:5,48 Kardeşleri bile O’na iman etmiyorlardı. «Önderlerden ya da Ferisilerden O’na iman eden oldu mu hiç?

NEDENSİZ NEFRET EDİLDİ

1-Mezmurlar 69:4 Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?
2-Yuhanna 15:25 Bu, yasalarında yazılı, `Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

GİYSİLERİ İÇİN KUMAR OYNADILAR

1-Mezmurlar 22:18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Mintanım için kur’a çekiyorlar.
2-Yuhanna 19:23-24 Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, «Bunu yırtmayalım» dediler, «kiminolacak diye kura çekelim.» Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: «Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.» Bunları askerler yaptı.

SUSADI, ONA ÖD VE SİRKE VERİLDİ

1- Mezmurlar 69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
2-Yuhanna 19:28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için, «Susadım!» dedi.
1-Mezmurlar 69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
2-Matta 27:33-34 Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

YAKARIŞTA BULUNDU

1-Mezmurlar 22:1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?
2-Matta 27:46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

RUHUNU TANRI’YA TESLİM ETTİ

1- Mezmurlar 31:5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.
2-Luka 23:46 İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

BÖĞRÜ MIZRAKLA DELİNDİ

1-Zekeriya 12:10 “Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.
2-Yuhanna 19:34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

HER YER KARARDI

1-Amos 8:9 “O gün” diyor Rab Yahve, “Öğleyin güneşi batıracağım, Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.
2-Matta 27:45 Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.

ZENGİN ADAMIN MEZARINA GÖMÜLDÜ

1-Yeşeya 53:9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından yalan çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
2-Matta 27:57-60 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.

Video İçerik

Image
Image
Image
Image
İsa Mesih Kimdir?
İsa Mesih Kimdir?
Tanrı İsa ise neden çarmıha gerildi?
Göz atın
Image
Kutsal Kitap
İncil ne anlatıyor?
İncil değiştirilmiş midir?
Göz atın
Image
Teslis İnancı Nedir?
Üçlü birlik nedir?
Baba-Oğul-Kutsal Ruh kavramı nedir?
Göz atın