«Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

Tanrı Kimdir?

Her şeyden önce İsa dünyaya babasız olarak gelmiştir peki neden  bir sürü peygamberlerden sonra sadece İsa babasız olarak dünyaya geldi? Bu amaç neydi? Sadece mucize gösterilmesi için miydi? Yoksa aslında bir anlam mı taşıyordu?

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.Yeşaya 7:14
“Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi ’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)Luka 1:35

«Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir. Yuhanna 3:16-18

Tevrat, Zebur, İncil (Müjde) hakkında...

İsa Mesih Kimdir?

Kutsal Kitaplar hiçbir zaman, İsa Mesih’in açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini yazmaz. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmemektedir. Ayrıca üçlü birlik kavramını anlayabilmemiz için kutsal sözlerde bu şekilde söylenmesi çok doğrudur.

İsa’nın iki doğası vardır: İlahi ve insani. Aynı anda iki doğası olan bir kişidir. Buna İsa’nın tek kişi olmasıyla ilgili birlik diyoruz, yani tek kişi olan İsa’da iki doğa vardır. Hem ilahi hem de insan doğaları, tek bir kişi olan İsa kişisine atfedilir.
Günah işlediğimizde, başlangıcı ve sonu olmayan bir kutsallığa sahip bir Tanrı’yı gücendiriyoruz. Bu nedenle, günahımız sonsuz bir suç olma niteliğine sahip oluyor. Ölümlü günahkarlar olarak, sonsuz kutsallığa sahip Tanrı’yı memnun etmek için hiçbir şey yapamayız. Bu nedenle, beden almış Tanrı olan İsa’nın, bizim adımıza sonsuz değere sahip bir kurban sunmasına ihtiyaç duyarız. Sonsuz bir değere sahip olmasının tek yolu, doğasının ilahi olmasıdır.
Öte yandan, İsa çarmıhta öldüğünde, ilahi olan tarafı ölmemiştir. Tanrı ölemez! Sadece İsa’nın insani tarafı ölmüştür. Peki ilahi değeri olmayan bir kurban değilse, İsa’nın kurbanı günahlarımızı bağışlatmak için sonsuz bir yeterliliğe nasıl sahip oldu?

İsa iki doğası olan bir kişi olduğu için (İsa’nın kişiliğinin birliği) ve iki doğanın nitelikleri bir kişiye atfedildiği için, İsa çarmıhta öldüğünde, kurbanı sonsuz değere sahipti çünkü ilahi oluşunun nitelikleri, bir olan İsa kişisine atfedilmiştir. Bu nedenle, İsa’nın kurbanı, ölen sadece Mesih’in insan tarafı olduğu halde, sonsuz değerdedir ve bizleri günahlarımızdan kurtarabilir.
Örneğin, İsa denenmişti. “Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü.” (Matta 4:1). “Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.” (İbraniler 4:15)
“Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.” (Yakup 1:13)

...
Çünkü O'nun içinden akan
bir güç herkese şifa veriyordu.
Luka 6:19
Sevgisini verdi, şifa verdi, mucizeler gösterdi.
Bize yakın olmak için aramızda dolaştı bizimle oldu.
İsa'yla birlikte,biri sağında
öbürü solunda olmak üzere
iki haydut da çarmıha gerildi.
Matta 27:38
"O" tamamlamaya gelmişti, eline hiç kılıç almadı, savaşmadı. Gönülleri savaşarak değil sevgisi ve lütfuyla fethetti.
Çarmıhını yüklenip ardımdan
gelmeyen bana layık değildir.
Matta 10:38
Bizim kurtuluşumuz için acı çekti, kan döktü. Aramızda kopan bağı düzeltmek için, bizi affetmek için.

 “Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Luka 11: 9-10

Tanrısal Söz

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.
Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.  O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı.  Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi.  Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.
Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.  Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.” Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.  Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı. (Yuhanna 1:1-18)

Tanrı’nın Oğlu?

İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde taşıdığı anlam değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı.
İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14).
İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur.
Luka 1:35: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi ’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)
Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, baş kâhin İsa Mesih’e şöyle seslendi: “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63). İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64). 

Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66). Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus ’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).
Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın? Yahudilerin dini liderleri, ‘Tanrı’nın Oğlu’ ifadesini kullanan İsa Mesih’in bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrı ile aynı öze sahip olmak demektir. ‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının öz yapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa Mesih’i ölüm cezasına çarptırmak istediler.
İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…”
İşte, İsa Mesih de aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrı’nın oğlu, Tanrı’nın kendisidir. İsa Mesih, Tanrı’nın izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).

Video İçerik

Image
Image
Image
Image
İsa Neden Çarmıha Gerildi?
Tanrı İsa ise neden çarmıha gerildi?
Tanrı çarmıhta öldü mü?
Göz atın
Image
İsa Mesih midir?
Mesih ne demektir?
İsa gerçekten kurtarıcı mıdır?
Göz atın
Image
Teslis İnancı Nedir?
Üçlü birlik nedir?
Baba-Oğul-Kutsal Ruh kavramı nedir?
Göz atın